Τοπογραφικά διαγράμματα

 
Το τοπογραφικό διάγραμμα - σχέδιο είναι το σύνολο των κανόνων και των μεθόδων για την απεικόνιση ενός τμήματος της φυσικής γήινης επιφάνειας (ΦΓΕ) και των επικειμένων αυτής υπό κλίμακα στο χαρτί. Αναλυτικότερα, αποτυπώνει τόσο τα βασικά χαρακτηριστικά του εδάφους μιας περιοχής (δηλαδή ανάγλυφο, πρανή, ρέματα, ποτάμια, ακτή), όσο και αυτά που βρίσκονται πάνω σε αυτό (κτίρια, συρματοπλέγματα, μαντρότοιχοι, δρόμοι, κατασκευές). Η αποτύπωση, συμπεριλαμβάνει εισαγωγή και άλλων πληροφοριών όπως είναι τα όρια ενός οικοπέδου-γηπέδου, ο προσανατολισμός, υψομετρικές πληροφορίες, διαστάσεις, οι όροι δόμησης και άλλα κατά περίπτωση.

Σε κάθε τοπογραφικό που συντάσσεται είναι απαραίτητη η εξάρτησή του στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87. Το ΕΓΣΑ '87 είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς και θεσπίστηκε το 1987. Στο δίκτυο αυτό αναφέρονται πλέον όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις τεχνικές μελέτες. Τόσο για τα διαγράμματα που είναι απαραίτητα για τις πράξεις χαρακτηρισμού των δασαρχείων, όσο και για την έκδοση αδειών δόμησης στις Υπηρεσίες Δόμησης, σύμφωνα με τον Ν.4030/2011. Επίσης, τα διαγράμματα που συνοδεύουν τα συμβόλαια αγοραπωλησιών και άλλων δικαιοπραξιών, αλλά και τα διαγράμματα που συντάσσονται για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τον Ν.4178/13 εξαρτώνται από το ίδιο δίκτυο. Τέλος, σε αυτό αναφέρεται το Εθνικό Κτηματολόγιο καθώς και όλες οι ιδιοκτησίες που είναι καταχωρημένες στη βάση του.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις ακόλουθες εργασίες:
 
 
Τοπογραφικά διαγράμματα
 
 
 
• Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
• Συμβόλαια
• Υποβολή Ενστάσεων στο Κτηματολόγιο
• Πράξη Χαρακτηρισμού Δασαρχείου
• Οριοθέτηση και Κατάτμηση Οικοπέδων και αγροτεμαχίων
• Σύσταση Οριζόντιας και Κάθετης Συνιδιοκτησίας
• Αποτυπώσεις
• Εύρεση αγροτεμαχίων και καθορισμός ορίων

Υποστήριξη Κατασκευών

• Χαράξεις Κατασκευών - Οικοπέδων - Δρόμων
• Αποτυπώσεις Χωματουργικών
• Επιμετρήσεις - Ογκομετρήσεις - Εμβαδομετρήσεις

 
 
 
 
Τρόποι πληρωμής: Μετρητά, Χρεωστικές & Πιστωτικές Κάρτες έως 12 άτοκες δόσεις
 
Τρόποι πληρωμής